วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
4. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริการของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. ศึกษา วิจัย  พัฒนาและการจัดการองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการสร้างเสริมสุขภาวะและมีนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ 1 นโยบาย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างน้อยร้อยละ 20 ในปีแรก และเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10
ในปีต่อไป
2. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาวะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ในปีแรก และเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีต่อไป
3. ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาวะอย่างน้อยร้อยและ 20 ในปีแรก และเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีต่อไป
4. มีการจัดบริการสุขภาพทาง กาย จิต สังคม ปัญญา เช่น เครือข่ายการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระหว่าง
รพ.เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปีแรก และเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10
ในปีต่อไป
5. นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมเอื้อต่อการสร้าง-
เสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์ อย่างน้อยร้อยละ 20 ในปีแรก และเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีต่อไป