ที่มาและความสำคัญของโครงการ

           ปัจจุบันทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอบายมุข ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การเสพสิ่งเสพติด  การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการบริโภคที่ผิด โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ขาดการออกกำลังกาย การมั่วสุมของเยาวชนรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ในฐานะที่เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ฟื้นฟูการเรียนรู้  ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของปัญหาข้างต้น  ได้มีการจัดระบบการดำเนินโครงการ  สร้างเสริมสุขภาวะ
            ในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี  มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ให้เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาวะแบบองค์รวม  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ-
อุตรดิตถ์ ระหว่าง นักศึกษา เช่น จัดตั้งชมรมต่างๆที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในมหาวิทยาลัย อาทิ ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค      ชมรมหัวใจไร้สารต่อต้านเอดส์และยาเสพติด      มาตรการสวมหมวกนิรภัยใน
มหาวิทยาลัยและ  การรณรงค์ต่างๆที่ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในทุกปีการศึกษา รวมถึงอาจารย์ ผู้บริหาร
และบุคลากร มีความรู้  ความเข้าใจและทัศนคติที่เหมาะสม เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ มีประสิทธิ
ภาพพร้อมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดทุกขภาวะต่างๆ เสริมสร้างปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีมากขึ้น
โดยเน้นการดำเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในระดับ  บุคคล    สังคมและสิ่งแวดล้อม