การบริหารงานโครงการ

 


 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1. มีนโยบายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม
3. มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะภายในมหาวิทยาลัย เช่น
มีการจัดกลุ่ม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพ อย่างน้อยจำนวน 2 ชมรม
4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ กาย จิต สังคม และปัญญา เช่น เครือข่ายการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษาระหว่าง รพ. เครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
5. มีการศึกษา วิจัย  พัฒนาและการจัดการองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 
การติดตามและประเมินผลโครงการ
      พิจารณาจากเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  โดยใช้วิธีการ
1. การสังเกตการณ์ความสนใจและการมีส่วนร่วมของ อาจารย์  นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ  ประชุม  สัมมนา  อบรมต่างๆ
2. การติดตามการดำเนินงาน  ด้านการประชุม  การนำเสนอโครงการ  การจัดตั้งงบประมาณ
การดำเนินตามแผนงาน  และการประเมินผลโครงการ
3. เอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมที่จัดทำขึ้น  ตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัดของกิจกรรมนั้นๆ
4. รายงานผลกิจกรรม/โครงการ  ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด